דוח אחריות תאגידית 2015 > חוסן סביבתי

קהילה ושיח עם מחזיקי עניין

אופן הגדרת ובחירת קבוצות מחזיקי העניין התבצע תוך תשומת לב מרבית לכל הקבוצות
עימן באה נשר במגע. הגדרת קבוצות מחזיקי העניין בוצעה כך שתאפשר קשר ישיר בין
נשר ובין האוכלוסייה האזרחית והעסקית, על מנת ליצור שיתוף פעולה רציף תוך שקיפות
ושיח ישיר בין נשר והקבוצות השונות.

שקיפות כעקרון מנחה
ושיח עם מחזיקי עניין

נשר מונחית על ידי עיקרון השקיפות. הנהלת החברה מודעת היטב לחשיבותו של שיח
פתוח ואמין עם מחזיקי עניין. נשר נמצאת בתהליך מתמשך להרחבת והעמקת הקשר עם
מחזיקי העניין של החברה.

 • קבוצת מחזיקי ענייןפירוט
 • הקהילות השכנותועדים שכונתיים, פעילים חברתיים, ארגונים התנדבותיים מרמלה, מועצה אזורית גזר, חבל מודיעין, לוד, תמרה, כבול, נשר וחיפה.
 • רשויות מקומיותראשי רשויות, מהנדסי ערים, מתכננים ויחידות סביבתיות.
 • משרדי ממשלההמשרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות, משרד הכלכלה.
 • רשויות סטטוטוריות נוספותרשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, רשות העתיקות, מנהל מקרקעי
 • החברה האזרחיתאקדמיה, ארגוני עובדים, ארגונים סביבתיים, גופי תעשייה.
 • בעלי מניותכלל תעשיות בע"מ, קונצרן CRH.
 • מחזיקי אג"חגופים מוסדיים.
 • לקוחותענף הבנייה בישראל, פרויקטים לאומיים, קבלנים ובנאים.
 • עובדי החברההעובדים באתרי הייצור השונים ובאגפי המטה.
 • תקשורתעיתונות מקומית וארצית.

לאורך שנים מקפידה החברה על
שמירת קשר עם מחזיקי העניין
במספר אפיקים שונים, בעיקר על
נושאים סביבתיים.

 • נושאתדירות
 • עדכונים באתר האינטרנט של החברה בדגש סביבתי של זיהום אווירחודשית
 • דיאלוג עם עובדים: נשר מקיימת מדי שנה סקר עמדת עובדים, וכן שיחות חתך עם עובדים מכלל החברה, על מנת לקבל מהם משוב על התנהלות
  החברה ומנהליה.
  חודשית
 • מפגש עם תושבי הקהילות השכנות לעדכון בנוגע למתרחש במפעל ולתוכניות עתידיות בדגש על איכות הסביבה. במפגש משתתף באופן קבוע
  מנהל תחום איכות הסביבה בנשר העונה על שאלות וסוגיות שמעלים מחזיקי העניין.
  פעמיים בשנה (מפעל רמלה)
 • החל משנת 2004 מתפרסם מדי שנתיים דוח סביבתי ציבורי על פי עקרונות היוזמה לדיווח גלובלי – GRI – Global Reporting Initiative . מדובר
  ביוזמה בין מגזרית לדיווח סביבתי-חברתי בעסקים, בהשתתפות ארגונים חברתיים-סביבתיים וגורמים עסקיים. זהו הדוח השביעי שמתפרסם והוא
  עומד ברמת דיווח בסטנדרט .G4
  חודשית

היותה חברה ותיקה שרבים מעובדיה מבוגרים, ושיש לה גימלאים רבים, המצויים עמה
בקשר שוטף עד היום.

כל אחד ממפעלי נשר מקיים פעילות בקהילות השכנות לו, על בסיס שיח ושיתוף פעולה
עם גורמים חברתיים וציבוריים בקהילה.

בשנת 2015, השקיעה חברת נשר כ –2.5 מיליון ש״ח בפעילויות בקהילה. ומעבר לכך הושקעו
1,400 שעות עבודה של עובדי החברה בפעילות קהילתית.

מעורבות עובדים בקהילה

חברת נשר מאמינה כי המעורבות החברתית והעשייה למען הקהילה מחזקות אותה כחברה
ערכית ומוסרית, ומעמיקות את תחושת הגאווה וההזדהות של עובדיה ומנהליה עם החברה.

נשר שואפת להיות מופת לקיום בצוותא של תעשייה, סביבה וקהילה, ולפיכך מנהלת
באחריות את השפעותיה על הקהילות סביב המפעלים, ופועלת עמן למען שיפור רווחתן.

הפעילות החברתית מתמקדת בתחומים העולים בקנה אחד עם חוזקות החברה: פיתוח
מצוינות טכנולוגית ופיתוח מצוינות סביבתית, וכן בפעילות סולידריות חברתית עם אוכלוסיות
מוגדרות, בדגש על חיילי צה"ל ועל בני הגיל השלישי. אוכלוסייה זו רלוונטית לנשר, בשל

 • התוכנית תכלול היבטי הכשרה, ליווי והוקרה.
 • מנהלים יתנו דוגמה אישית כמתנדבים.
 • תרומה לקהילה – נשר תקצה משאבים לפעילות בקהילה, בהיקף שייקבע מדי שנה על ידי ועדת קהילה. הוועדה תורכב מהמנכ"ל ומחברי הנהלה.
 • ההקצאה תתבצע על סמך קריטריונים שנקבעו מראש, ובראשם הלימה לתחומי הפעילות שהוגדרו, ויכולת לשלב עובדים בפעילות.
 • אחריות ליישום המדיניות – האחריות ליישום קשרי הקהילה של חברת נשר היא של מנהלי המפעלים המרכזיים.
 • אחריות מטה ליישום אחריות חברתית היא של סמנכ"ל משאבי אנוש.

עיקרי מדיניות המעורבות
החברתית בנשר:

 • מטרות הפעילויות - שיפור איכות הסביבה ואיכות החיים.
 • חיזוק חוסן אישי, חברתי ולאומי – תמיכה באוכלוסיות חלשות, ובעיקר בקשישים.
 • קידום מצוינות טכנולוגית.
 • פעילויות נשר בקהילה יתוכננו כך שיתנו מענה על צרכים ממשיים של הקהילה, והשפעתן החיובית תימדד ותיבחן אל מול מטרות ויעדים שיוגדרו.
 • שיתופי הפעולה בין נשר והקהילה יעשו על בסיס דיאלוג קבוע עם מגוון אוכלוסיות ועם ארגונים חברתיים והרשויות הציבוריות בקהילה המקומית.
 • התנדבות עובדים וגמלאים – נשר מעודדת את עובדיה להתנדב בקהילה, ומנהלת תוכנית להתנדבות עובדים אשר מאפשרת לכל עובד להתנדב במסגרת תחומי המעורבות.

פרויקטים בשיתוף הקהילה:

מאז שנת 2010 מממנת חברת נשר הפעלה של תכנית תעשיידע (תעשייה למען
חינוך מתקדם - ביוזמת התאחדות התעשיינים) ב-10-14 כתות לימוד בחטיבות
הביניים, ביישובים השכנים למפעלי החברה: רמלה, מועצה אזורית גזר, בית
שמש, מועצה אזורית מטה יהודה, נשר, כאבול וטמרה. התכנית עוסקת בפיתוח
פארק תעשיה ירוק, וכוללת גם הרצאות של אנשי נשר וביקורים במפעלים.

חינוך למצוינות
טכנולוגית - "תעשיידע":

חברת נשר מלווה את תלמידי בית הספר המדעי ברמלה בתחרות הרובוטיקה
הגדולה בישראל - FIRST ישראל. במסגרת פעילות זו, החברה תורמת כסף למימון
הפעילות, ועובדי החברה מלווים את התלמידים בפרויקט כחונכים מקצועיים.

חינוך למצוינות
טכנולוגית -
רובוטיקה ברמלה:

מפעל נשר רמלה מעניק מדי שנה שלוש מלגות שנתיות גבוהות לסטודנטים, תושבי
העיר רמלה, הלומדים אחד ממקצועות הליבה של נשר (הנדסה, איכות סביבה,
כימיה, אדריכלות), בתמורה להובלת פרויקט חברתי הקשור לאיכות הסביבה ברמלה
או לאוכלוסיית הזקנים בעיר. פרויקט המלגות נבנה בשיתוף מרכז קשתות - מרכז
הצעירים ברמלה. בנוסף, החברה תורמת שתי מלגות לימודים לסטודנטים במסגרת
פרויקט עתידים של הטכניון.

חינוך למצוינות טכנולוגית
וסביבתית - מלגות נשר
לסטודנטים ברמלה:

חברת נשר תומכת בלימודי בגרות בהיקף של 7 יחידות בכימיה ואיכות סביבה
בבית הספר הערבי השש-שנתי אורט להנדסה ומדעים, זאת באמצעות תרומת
כסף למעבדת בית הספר, ליווי תלמידים על ידי אנשי מקצוע של החברה ואירוח
התלמידים להשתלמות במעבדת נשר.

חינוך למצוינות
סביבתית- תמיכה
בלימודי בגרות בכימיה
ואיכות סביבה בלוד:

מפעל נשר ברמלה סייע להקים מגמת מסגרות בבית ספר הערבי של רשת דרור
בעיר. המפעל תרם כסף להקמתם מעבדת מסגרות, ואף משתתף במימון העסקתו
של מורה בתחום זה. מנהלים ועובדים של המפעל מתנדבים ללוות את התלמידים
בכתות ט'-י"ב בלימודי המקצוע, בשאיפה כי בעתיד ישתלבו בוגרי בית הספר
כעובדים בנשר.

חינוך טכנולוגי מקצועי -
תמיכה במגמת מסגרות
בתיכון ברמלה:

מפעל נשר משתתף במימון הפעלתו של מרכז ההעשרה הסביבתי לילדי גנים
ובתי-ספר. המרכז נבנה על ידי היחידה הסביבתית שער הגליל ועירית טמרה,
בסיועו של המשרד להגנת הסביבה, והוא עוסק בנושאים מגוונים ואקטואליים
כגון חסכון במים, מיחזור וטיפול בפסולת, חקלאות סביבתית ושמירה על בעלי
חיים.

חינוך למצוינות
סביבתית - תמיכה
בחווה לחינוך חקלאי
ולימודי סביבה בטמרה:

‫המפעל גם תורם מדי שנה סכום נכבד למימון פעילויות תרבות והעשרה‬
‫למועדוני-יום של קשישים בעיר. מפעל נשר בעיר נשר תורם מדי שנה שמיכות‬
‫ותנורים לקשישים בטמרה, באמצעות העירייה. חברת נשר מממנת, מזה‬
‫מספר שנים, את קו הסיוע הטלפוני לדוברי רוסית, שמפעיל הארגון החברתי‬
‫״כן לזקן״. בשנת 2015 פנו לקו זה קשישים רבים לקבלת עזרה.‬

תמיכה בגיל
השלישי:

חברת נשר מאמצת, במסגרת 'אמץ לוחם', את חיילי גדוד שחם של חטיבת הנח"ל,
את מפקדת אוגדת עזה ואת מפקדת החטיבה הצפונית בעזה. החברה תורמת כסף
לרכישת ציוד ולקיום פעילויות חברתיות עבור החיילים, עובדי החברה לוקחים חלק
בפעילויות חברתיות ובטקסים עם החיילים. מפעל נשר בעיר נשר מסייע לחיילים
בודדים מחטיבת כפיר.

סיוע לחיילים:

החל משנת 2005 מתקיים דיאלוג עם תושבי מ.א. גזר ורמלה- לוד בתדירות של
פעם בחצי שנה, במסגרתו מעדכן סמנכ"ל איכות הסביבה של נשר את התושבים
בחידושים והתפתחויות, ומשיב לשאלותיהם. כמו כן, מתקיימים מפגשים תקופתיים
עם ראשי הרשויות הסובבות, עם מנהלי היחידות הסביבתיות המקומיות, עם
התושבים ועם נציגים של ארגונים סביבתיים וחברתיים.

שיח עם
הקהילות
השכנות