דוח אחריות תאגידית 2015 > חוסן סביבתי

מהותיות ומחזיקי עניין

בשנת 2015, החברה ביצעה ניתוח מהותיות על מנת להעריך
את הנושאים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים אשר להם
החשיבות הגבוהה ביותר מבחינת קבוצות מחזיקי העניין
הפנימיות והחיצוניות בנשר, ושיכולים להשפיע באופן משמעותי
על יכולת החברה ליישם את האסטרטגיה הניהולית שלה.

היקף דו"ח אחריות תאגידית של נשר לשנת 2015 לוקח בחשבון
את מאמציה של נשר לדווח על ביצועיה בהקשר בדגש על
הנושאים המרכזיים שעלו בניתוח המהותיות.

ניתוח זה התבסס על מסגרת שפותחה ב – GRI
(Global Reporting Initiative).

נשר הציבה לעצמה מטרה לבצע בקרה
והערכה של הנושאים המהותיים הקשורים
למחזיקי העניין שלה, ולהתאים את
התכנון האסטרטגי לפי ניתוח מהותיות
(Materiality Analysis).

1שלב 1 – זיהוי הנושאים המהותיים

 • בדיקת נושאים מהותיים בסקטור המלט , תיעוד פנימי
  וחיצוני של נושאים מהותיים וניתוח הנתונים.
 • יצירת רשימת הנושאים הרלוונטיים בהם יש להתחשב
  בניתוח המהותיות.

2שלב 2 – תעדוף בין נושאים

 • מטריצה של הנושאים המהותיים לפי מידת עדיפות

3שלב 3 – תיקוף

 • ביצוע בדיקת הנושאים המהותיים ביותר, בהתחשב
  בדגשים של מחזיקי עניין פנימיים וחצוניים המוגדרים
  כמובילי דיעה מקצועיים.
 • עריכת רשימת הנושאים המהותיים עליהם יינתן דגש בדוח

תהליך בחירת הנושאים:

נושאים מהותיים זוהו
באמצעות שלושה שלבים

שלב 1 -
זיהוי הנושאים

השלב הראשון כולל רשימת נושאים רלוונטיים הלוקחים בחשבון את קבוצות
מחזיקי העניין הבאות:

 • היבטמקור
 • רלוונטיות לעסק
  • דוח אחריות תאגידית – חברת CRH
  • שולחנות עגולים - עובדים
 • רלוונטיות למחזיקי העניין
  • מעקב אחר מידע פתוח לציבור
  • קשרי קהילה בתדירות קבועה
  • ניתוח שאלון פנימי בחברה
  • חוות דעת צוות מומחים
 • נושאים מרכזיים בסקטור החציבהנושאים מהותיים בגופים והארגונים הבאים:
  • GRI – Mining
  • SASB – Metal & Mining
 • נושאים מרכזיים בסקטור המלטנושאים מהותיים בגופים והארגונים הבאים:
  • (WBCSD - The Cement Sustainability Initiative (CSI
  • SASB - Construction Materials
  • רגולציה ישראלית
  • דירוג מעלה
 • היבטים כלכליים, סביבתיים וחברתיים ברמה המקומית
  • שולחנות עגולים – עובדים
  • שאלונים לתושבים

הנושאים בעלי החשיבות הגבוהה מבחינתה של נשר (ציר X)
זוהו ודורגו לפי מידת החשיבות לחברה, באמצעות ביצוע שאלון
פנימי באופן אנונימי ודיגיטלי, כמו כן באמצעות יצירת ציון
משוקלל הלוקח בחשבון את המידע שהגיע מגופים מקצועיים
שונים, מקומיים ובינלאומיים.

כמו כן, נושאים שנמצאו בתוכנית העבודה של נשר בשנת
2015, אשר קיבלו תעדוף גבוה יותר בפועל בנשר, בהיבט של
השקעות כלכליות בנושא, הדרכות, אכיפה, ביצוע פרויקטים
והשקעת משאבים נוספים ,קיבלו משקל גבוה יותר בציון
הפנימי (ציר X), שכן חשיבותם לנשר גבוהה.

הנושאים אשר להם חשיבות גבוהה מבחינת מחזיקי העניין
בנשר (מוצג בגרף כציר Y) הורכבו מדרישת מחזיקי העניין
למידע, פרסום חומרים בנושאים אלה, או אמצעים אחרים
הרלוונטיים לסקטור בו פועלת נשר ולפעילותה של החברה
בפרט.

שלב 2 -
תעדוף בין נושאים:

 • הנושאים שנאספו בשלב הקודם, דורגו באופן הבא לצורך יצירת ציון משוקלל עבור כל אינדיקטור:
 • כאשר נושא מסוים לא הוזכר – ציון 0 .
 • כאשר נושא מסוים הוזכר כאינדיקטור איכותי בלבד – ציון 1 .
 • כאשר נושא מסוים הוזכר כאינדיקטור כמותי בלבד – ציון 2 .
 • כאשר נושא מסוים הוזכר כאינדיקטור כמותי + איכותי – ציון 3 .

האינדיקטורים קיבלו ציון משוקלל, תוך התחשבות בניתוח מידע כמותי ואיכותי, יחד עם דיונים של צוותים
מקצועיים האם וכיצד אינדיקטורים אלה משקפים את ההשלכות הכלכליות, הסביבתיות והחברתיות על נשר
או משפיעים על קבלת ההחלטות בנשר.

לאחר מכן הנושאים חולקו למטריצה המכילה שני צירים – ציר X מייצג את הנושאים המהותיים מבחינת
חברת נשר (Importance to Nesher), וציר Y מייצג את הנושאים המהותיים מבחינת מחזיקי העניין של נשר
(Importance to Stakeholders).

רשימת נושאים מהותיים:

 • 1Economic Performance – ביצועים כלכליים
 • 2Indirect economic impacts – השפעות כלכליות עקיפות
 • 3Payments to governments – תשלום למדינות
 • 4Business Ethics – אתיקה
 • 5Compliance – עמידה בדרישות החוק
 • 6Product Responsibility – אחריות מוצר
 • 7Product Innovation – חדשנות מוצר
 • 8Customer Health and Safety – בריאות ובטיחות לקוחות
 • 9Security & Emergency Management – בטחון וניהול מצבי חירום
 • 10Greenhouse Gas Emissions – פליטות גזי חממה
 • 11Air Quality – איכות אוויר
 • 12Energy Management – ניהול משאבי אנרגיה
 • 13Raw Materials – חומרי גלם
 • 14Effluents, Waste & Hazardous Material Management -
  שפכים, פסולת וניהול חומרים מסוכנים
 • 15Water Management - ניהול משאבי מים
 • 16Biodiversity & Nature Conservation - מגוון מינים ושמירת טבע
 • 17Mining - remediation, reclamation and decommissioning -
  כרייה וחציבה – שיקום מחצבות
 • 18Community Relations - קשרי קהילה
 • 19Human Rights - זכויות אדם
 • 20Workforce Health, Safety & Well-being - בטיחות עובדים
 • 21Employment & Labor Relations - קשרי העסקה
 • 22Diversity and Equal Opportunity - העסקה הוגנת
 • 23Training and Education – הדרכות עובדים

g1


שלב 3 -
תיקוף הממצאים:

צוות אחריות תאגידית בנשר, הכולל שלושה סמנכ"לים (סמנכ"ל משאבי אנוש, סמנכ"ל איכות סביבה ומשנה למנכ"ל למדיניות תכנון ואסטרטגיה) וגורמים מקצועיים רלוונטיים
דן בממצאים הכמותיים והאיכותניים של ניתוח המהותיות, בהתאם לעקרונות השלמות וההכללה. בין היתר נבחנים הממצאים אל מול הנושאים המהותיים של מחזיקי עניין ספציפיים המוגדרים כמובילי דיעה מקצועיים בתחומם.
הסוגיות המהותיות המוצגות להנהלת החברה ומובאות גם בדוח, הן המסקנות של הדיון הזה.