דוח אחריות תאגידית 2015 > חוסן סביבתי

חזון, יעדים והישגים

 • נשר היא חברה מובילה בעלת מסורת ומוניטין, המספקת את מרבית
  הצמנט בשוק, ומהווה מופת לקיום בצוותא של תעשייה, סביבה וקהילה.
 • נשר מבססת את אחיזתה בשוק על נאמנות לקוחותיה, הנהנים ממוצרים
  ומשירותים בזמינות ובאיכות הגבוהות ביותר בתחום.
 • עוצמת החברה טמונה הן בעובדיה, שאותם היא מחזקת ומטפחת על
  מנת לשמר את מחויבותם לדרך, ובמחויבותה לשיפור טכנולוגי מתמיד.
 • נשר משמרת ומחזקת את מעמדה התחרותי בשוק, ומפתחת מוצרי
  בנייה ואיכות סביבה הסינרגטיים לתעשיית הליבה.

לחזון נשר

חזון נשר

תרבות ארגונית ויעדים כלכליים

>

שקיפות

היעד:
העמקת השקיפות
הציבורית והרחבת הדיווח
הסביבתי והחברתי

תמונת מצב 2015
arrow
תמונת מצב 2015
השקת דוח אחריות תאגידית אינטרנטי המאפשר למחזיקי עניין מקומיים גישה למידע ייעודי
היעד:
פרסום נתונים כמותיים
באופן זמין

תמונת מצב 2015
arrow
תמונת מצב 2015פרסום נתונים כמותיים בדוח
אחריות תאגידית השביעי
ופרסום נתונים סביבתיים
מידי חודש באתר של החברה.
דיווח סביבתי שנתי מפורט בהתאם
לדרישות המפל"ס (PRTR)

שירות ואיכות המוצר

היעד:
שמירה על שירות מיטבי
ללקוחותיה של נשר -
זמינות ואיכות המוצר

תמונת מצב 2015
arrow
תמונת מצב 2015שירות הלקוחות של נשר זמין
לכל פניה arn.
למלט של נשר תקן ישראלי ת"י
1 וכן למספר סוגי מלט יש את
תקן בניה ירוקה arn.

מצויינות עסקית וסביבתית

היעד:
המשך השקעות באיכות
סביבה: בתחזוקה,
פיתוח וחדשנות

תמונת מצב 2015
arrow
תמונת מצב 2015השקעה של כ- 47 מיליון
ש"ח בשנת 2015 בתחום
איכות הסביבה.

מחוייבות ואחריות סביבתית

>

אנרגיה ושינויי אקלים

היעד:
הפחתת פליטת
גזי חממה

תמונת מצב 2015
arrow
תמונת מצב 2015הגברת השימוש
בדלקים חלופיים
היעד:
הגברת הניצול של תחליפי
דלק כמקורות אנרגיה
חלופיים לדלקים מאובנים עד
לכ- 20% מתמהיל הדלקים

תמונת מצב 2015
arrow
תמונת מצב 2015דלקים חלופיים: 8%
מתמהיל הדלקים.
החברה מרחיבה את
ניצול ה- RDF (דלק שמקורו בפסולת) כדלק חלופי.
היעד:
השתתפות ודיווח
במנגנון הוולנטרי לדיווח
פליטות גזי חממה

תמונת מצב 2015
arrow
תמונת מצב 2015נשר מדווחת על פליטת גזי
החממה מאז הקמת המנגנון
(6 שנים) ומשתתפת בשיח
המתקיים בין המשרד להגנת
הסביבה ומחזיקי העניין.

ניהול משאבים בר קיימא
(sustainable material management)
ואקולוגיה תעשייתית

היעד:
מובילות ביישום
תהליכים מיטביים
לשימוש בחומרי גלם

תמונת מצב 2015
arrow
תמונת מצב 2015חומרי גלם חלופיים: 12.4%
שמירה על מובילות מול
אמות מידה בינלאומיות בשימוש
בחומרי גלם חלופיים
היעד:
העמדת ניתוח מחזור חיים
(LCA) עדכני עבור המוצרים
העקריים של החברה

תמונת מצב 2015
arrow
תמונת מצב 2015נשר הכינה ניתוח מחזור חיים
פירסמה תצהירים סביבתיים -
EPD (Environmental Product
Declarations) במרשם ה- EPD
הבינלאומי עבור שלושת סוגי המלט
העיקריים בשנת 2014.

היעד:
ניצול פסולות קיימות
ושימוש בפסולת בניין
כחומר לתשתיות

תמונת מצב 2015
arrow
תמונת מצב 2015נשר עושה שימוש חוזר
בפסולת תהליכית שבעבר לא
היה ניתן לעשות בה שימוש.
היעד:
תוכנית לשיקום מחצבות

תמונת מצב 2015
arrow
תמונת מצב 2015נשר מפקידה כספים לקרן
לשיקום מחצבות בקרן
שהוקמה לכך על פי חוק.

מים

היעד:
צימצום צריכת
מים שפירים

תמונת מצב 2015
arrow
תמונת מצב 2015נשר עושה שימוש במים
שוליים לקרור ומניעת אבק,
כחלופה לשימוש במים שפירים.

מחוייבות ואחריות חברתית

>

בטיחות וגהות

היעד:
פעילות שוטפת נטולת
פציעות ומחוייבות מוחלטת
למניעת פגיעה בבני אדם

תמונת מצב 2015
arrow
תמונת מצב 2015במהלך 2015 ארעו 30 תאונות
עבודה (כולל עובדי קבלן).

מעורבות בקהילה

היעד:
החל משנת 2014 נקבע יעד
ל- העלאת התנדבות עובדים
ל- 30% מעובדי החברה
המתנדבים או פעילים בקהילה

תמונת מצב 2015
arrow
תמונת מצב 2015במהלך שנת 2015 התנדבו
כ-26% מעובדי נשר.

שיח מחזיקי עניין

היעד:
יצירת דיאלוג מתמשך
ומעמיק עם מחזיקי עניין של
החברה: עובדים, קהילה,
ארגונים חברתיים, סביבתיים ומקצועיים

תמונת מצב 2015
arrow
תמונת מצב 2015כ-23,000 מבקרים במרכז המבקרים.
שיח של שולחנות עגולים עם
עובדי נשר.
מפגשים עם הקהילות הסובבות
את מפעל נשר ברמלה.