דוח אחריות תאגידית 2015

חוסן
חברתי

היבטים חברתיים הינם חלק בלתי נפרד
מחוסנה של חברת נשר והיא פועלת
לקידום הקשרים בין ההנהלה לעובדים,
מחזיקי עניין והציבור הרחבה. נשר
מקדמת גישה פרואקטיבית בנושאים
כגון: בטיחות במקום העבודה, שיתוף
הציבור ודיאלוג עם מחזיקי עניין
ופעילות קהילתית -חינוכית.