דוח אחריות תאגידית 2015 > חוסן סביבתי

בקרת איכות ופיקוח

מערך ניהול,
אחריות וביקורת

נשר משקיעה משאבים רבים על מנת לציית באופן מלא לדרישות החוק
ושואפת לאמץ עקרונות מתקדמים של ארגונים בינלאומיים בתעשיית
המלט באופן וולונטארי. תהליך של הערכת וניהול סיכונים מתבצע בחברה
על בסיס קבוע, על ידי ביקורת פנימית ומדיניות ברורה החלה על כל אתרי
הייצור של נשר.

בשנת 2015 עמדה נשר בכל תקנות ודרישות החוק בנוגע להיבטים
החברתיים, הכלכליים והסביבתיים. נשר לא חויבה בקנסות או בהיטלים
אחרים הנובעים מאי ציות או אי עמידה בדרישות החוק.

עמידה בדרישות
החוק-
Regulatory
Compliance

כיבוד הוראות הדין, שמירה על חיי אדם וכבודו, מתן הזדמנות ויחס שווה
ללא הבדל דת, עדה, גזע ומין, אחריות חברתית ותרומה לקהילה, הינן
נורמות בסיסיות העומדות ביסוד פעילותה העסקית של נשר וקשריה עם
מחזיקי העניין.

הקוד האתי שאומץ בשנת 2004 ועודכן בשנת 2011 כולל נושאים כמו
אחריות אישית, עמידה בדרישות החוק והתייחסות למצבים בהם יש
חשש לניגוד עניינים. הקוד מכתיב את הכללים הרלוונטיים להתנהגות
אתית בכל האספקטים השונים הנוגעים להתנהלות עסקית ומעגן בכתב
את ערכי היסוד על פיהם, בין היתר, פועלת נשר.

לקוד האתי באתר נשר

מחויבות
לקוד האתי

נשר החלה בשנת 2009 תהליך של ניסוח ואימוץ סט של ערכים, אשר
גובשו בקרב קבוצה של 100 מנהלים, מרמת מנהל צוות ועד המנכ"ל.
ערכים אלו מייצגים את האמונות והנחות היסוד המנחים את התנהגות כלל
העובדים, ומהווים כלי ניהולי להטמעת החזון ועיצוב התרבות הארגונית.
נוסף על כך, ערכים אלה משמשים כ״מצפן ארגוני" המסייע לעובדי החברה
בקבלת החלטות במצבים בהם אין נהלים כתובים. ערכים אלו מוטמעים
כחלק מהקוד האתי של נשר.

ערכי
החברה

לנשר גישה של אפס סובלנות לכל צורות שחיתות. החברה הטמיעה מדיניות
למניעת שחיתות החלה על כל הדירקטורים, המנהלים והעובדים, השותפים
העסקיים וכל צד שלישי אחר הקשור או המזוהה עם החברה.

החברה מחויבת להימנע מכל צורה של שוחד, הן של אנשי ציבור או
של כל אדם אחר או ישות אחרת, ומדיניות זו חלה. למדיניות החברה
מצורפת רשימה של ״דגלים אדומים״ להמחשה של מצבים שעלולים
להתעורר ושעלולים להעלות חששות על פי חוקים נגד שוחד ושחיתות.
במקרה שעובדי או מנהלי נשר נתקלים באחד מהמצבים הנזכרים או
הדומים להם, הם מחויבים לדווח עליהם באופן מידי לוועדת האתיקה /
מבקר הפנים של החברה.

כחלק ממדיניות החברה למניעת שחיתות נשר אינה תורמת כסף או כל
תרומה אחרת, לפוליטיקאים ולגופים פוליטיים. זאת ועוד, עובדי ומנהלי
החברה עוברים הדרכות בנושא שחיתות.

בשנת 2015, 96% מעובדי נשר וכל חברי ההנהלה עברו הדרכות בנושא
מדיניות החברה למניעת שחיתויות.

מניעת
שחיתות

כחלק מהתרבות הארגונית בנשר, הטבות ההנהלה הבכירה קשורות קשר
ישיר לביצועי החברה. המענקים הניתנים לחברי ההנהלה הבכירה נגזרים
באופן המשקף את התוצאות הכספיות החברה והערכת מנהלים.

הטבות למנהלים מדרג הניהול השני נקבעות על ידי עמידה ביעדים אישיים,
הערכת מנהל ישיר, הערכת כפיף והערכת מנהל מקצועי. 50% מהבונוס
הינו מוטה יעדים אישיים, הנקבעים בהתאם לתפקיד בחברה, וכוללים בין
היתר נושאים בתחומי סביבה, חברה ובטיחות.

הטבות להנהלה
בכירה בהתאם
לביצועים

שיפור מתמיד בניהול

המערך הניהולי בנשר בנוי כך שבנושאים סביבתיים, חברתיים וכלכליים.
האחריות מושרשת בתרבות הארגונית והניהולית של החברה:

 • תדירותתוכן
 • רבעוניישיבת דירקטוריון הדנה במכלול פעילויות החברה, כולל בנושאים הסביבתיים.
 • רבעוניישיבת הנהלה בכירה הדנה בביצועים התפעוליים, הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים ברמת המפעלים וברמת החברה.
 • רבעוניפורום בטיחות מקיים ישיבות בהשתתפות מנכ"ל נשר, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המלט, מנהלי המפעלים וסמנכ"ל משאבי אנוש.
 • חודשימפגש פורום איכות וייצור בראשות המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המלט, מנהלי שני המפעלים (רמלה וחיפה), מנהלי הייצור, טכנולוג, מנהל חטיבת המכירות וקשרי לקוחות וסמנכ"ל איכות הסביבה.
 • חודשיביצועים כלכליים – המנכ"ל, משנה למנכ"ל למדיניות תכנון ואסטרטגיה וסמנכ"ל הכספים נפגשים לדיון בנוגע לנתונים ולביצועים הכלכליים.
 • חודשיביצועים כלכליים מפעל רמלה – סמנכ"ל הכספים, מנהל מפעל רמלה, חשבת החברה וחשב המפעל, דנים בנושא הביצועיים הכלכליים של מפעל רמלה.
 • דו - שבועיישיבת הנהלה הדנה בכל נושא רלוונטי בתחום הייצור, איכות הסביבה, הבטיחות, הקהילה וכל נושא אשר דורש טיפול.
 • שבועידוח ייצור ואיכות מופץ מידי שבוע להנהלת החברה ולגורמי מטה.

בנוסף על מערך הניהול הכללי, מתבצע מעקב בנושא איכות הסביבה באופן ייעודי:

 • עדכון רבעוניקיום מפגשים בין סמנכ"ל איכות הסביבה לבין יושב ראש הדירקטוריון.
 • עדכון חודשיקיום מפגשים בין סמנכ"ל איכות הסביבה לבין המנכ"ל, לצורך דיווח שוטף.
 • פורום איכות סביבהפגישה רבעונית בהובלת המנכ"ל ובהשתתפות המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המלט, מנהלי המפעלים, סמנכ"ל איכות הסביבה, ובעלי תפקידים רלוונטיים נוספים.
 • סקר הנהלה סביבתידיווח שנתי בנושא איכות הסביבה הנערך על ידי סמנכ"ל איכות הסביבה ומועבר לחברת CRH.

נשר מקיימת מדיניות השואפת לשיפור מתמיד של ביצועיה הסביבתיים,
החברתיים והכלכליים של החברה.

לצורך כך, מקיימת החברה, בין היתר, מערכות ניהול ובקרה כגון
תקני ISO.

החל משנת 2011, כל אתרי הייצור של נשר מוסמכים לתקני 14001 ISO ו-
9000 ISO , וכן לתקן בטיחות, ת׳׳י 18001:2007.

מזה ארבע שנים שלמפעל נשר ברמלה מוענק תו יהלום - תו המוענק ע״י
מכון התקנים הישראלי ומייצג 7 תקני ISO (בטיחות, בטיחות בתעבורה,
איכות סביבה, איכות המוצר, אנרגיה, תו תקן למוצר ותו ירוק), ו-5 כוכבי
יופי בתחרות תעשייה יפה.

במאי 2013 החלה לפעול בחברה מערכת ה-ERP, אשר מרכזת מידע
בתחומי אחזקה, רכש, מלאי ופיננסים, ויוצרת בסיס מידע אחד לארגון
תוך יכולת ניתוח המידע בחתכים שונים.

מערכות ניהול
מקיפות

כדי לפקח ולעקוב אחר התהליכים המתנהלים בנשר קיימות מערכות
ביקורת רשמיות ובלתי רשמיות. מערך הביקורת כולל ביקורת פנימית
וחיצונית המלווה את פעילות נשר הן בהיבטים הכלכליים והן בהיבטים
החברתיים והסביבתיים.

 • משרד רואי חשבון עורך ביקורת פנים בכל יחידות החברה. תוכנית
  הביקורת השנתית נקבעת על בסיס תוכנית תלת-שנתית, כאשר
  נושאים נוספים משולבים על פי הצורך וההנחיות של המנכ׳׳ל ויו״ר
  הדירקטוריון. התוכנית מתואמת עם מבקר הפנים של חברת האם -
  כלל תעשיות בע״מ, ומאושרת על ידי הוועדה לענייני ביקורת. לאחר
  ביצוע הביקורת נערך דיון בהנהלה ובוועדה לענייני ביקורת ומתבצע
  מעקב אחר יישום ההמלצות. התנהלות ההנהלה הבכירה מבוקרת
  על ידי מבקר הפנים של החברה הכפוף ליו״ר הדירקטוריון.
 • בנוסף, נשר עורכת סקר אכיפה מעמיק הנערך על ידי משרד עורכי דין
  חיצוני. זאת על מנת לוודא עמידה בדרישות והיערכות נאותה.
 • בנוסף על מנגנוני הביקורת הרשמיים, קיים בנשר מנגנון משוב פנימי.
  אחת לשנה נערך סקר עמדות של העובדים המתייחס לכל תחומי
  העשייה, החל מרמת הציוד, דרך קבלת ההחלטות וכלה ביכולות הניהול.
  הסקר בודק גם את שביעות הרצון של העובד מהעבודה בחברה. סקר
  זה מספק מידע מקיף מרמת המנהל הישיר ועד לרמת המנכ׳׳ל ומטה
  החברה. הסקר מהווה משוב חשוב לעומדים בראש נשר על התנהלות
  החברה ומנהליה.
 • 'קו חם' לעובדים - עובדים מוזמנים לפנות באופן אנונימי או ישירות
  למבקר הפנים של החברה שהינו חיצוני לחברה ולדווח על הפרות
  הקוד האתי ובנושאים נוספים.

מערך מקיף של
פיקוח ובקרה

ביקורות פנים


החברה שוכרת את שירותיהם של שני משרדי רואי חשבון שונים המבצעים
את עבודת הביקורת. חלקה של הביקורת מתבצע באופן שוטף וחלקה
לצורכי אישור דוחות כספיים. רואי החשבון מגישים גם דוחות מורחבים
(long-form reports). הדוחות מובאים לידיעת הוועדה לענייני ביקורת,
ונשר עורכת מעקב אחר ביצוע ההמלצות. דוחות כספיים תקופתיים,
המבוקרים או נסקרים על ידי רואי החשבון, מוגשים לוועדת המאזן של
הדירקטוריון.

ביקורת חוץ

שרשרת אספקה

חברת נשר רוכשת מוצרים ושירותים מכ – 2,000 ספקים בארץ ובחו"ל,
ושואפת לבנות עם הספקים המרכזיים מערכות יחסים ארוכות טווח
המתבססות על אמון ואחריות הדדית לתהליכים בני קיימא.

נשר מכירה בכך שכחברה גדולה בעלת מסורת רבת שנים בבניין הארץ,
היא נושאת במחויבות ובאחריות כלפי שותפיה העסקיים. החברה מצפה
מהספקים שלה לנהל את עסקיהם בצורה אחראית – הן מהבחינה הכלכלית
והן מהבחינה החברתית – סביבתית, וכן למלא את מחויבותם בהתאם לכל
החוקים וההסכמים.

נשר שואפת לעבוד עם מגוון רחב של ספקים ולתמוך בספקים באזורי
פריפריה ועם חברות המעסיקות אנשים בעלי צרכים מיוחדים.

מדיניות אחריות
תאגידית באגף
הרכש


נשר עושה מאמצים להגדלת פעילותיה מול ספקים מקומיים במטרה לעודד
ייצור "כחול לבן" ככל שמתאפשר בהיבט העלויות וקיום ידע /יכולת אצל
ספקים מקומיים. כ – 90% מפעילותה של נשר הינה בעבודה מול ספקים
מקומיים.

התקשרות עם
ספקים מקומיים


בנשר קיימת מדיניות ברורה של תנאי תשלום לספקים, החברה מבצעת
בקרה אחר תהליך התשלום במטרה לצמצם פיגורים אפשריים ולטפל
בחריגים, כדי לעמוד במחויבויותה כלפי הספקים.

תשלומים
לספקים


נשר מתחייבת לפעול בהוגנות ושקיפות , תוך מתן מענה אחיד לכל הספקים
ושמירה על "כללי משחק" שווים כלפי כל הספקים ללא העדפה של ספק
זה או אחר בהעברת מידע, חשיפת מידע על מתחרים או כל מידע אחר.
החברה פועלת תחת קוד אתי חד וברור המגדיר את "גבולות הגזרה"
לאנשי אגף הרכש ואת דרך הטיפול במקרים של ספק תוך מניעת ניגודי
עניינים בהתקשרויות עם הספקים.

והוגנות מול
שקיפות


חברת נשר מקפידה לכלול בהסכמים שעורכת עם ספקים העוסקים במתן
שירותי כ"א סעיף לגבי הצהרת הספקים על כך שם מקיימים את הוראות
דיני העבודה , ודרישות החוק.
נשר נמנעת מהעסקה בלתי חוקית של עובדים ללא רישיון עבודה.

הערכת
ספקים


נשר מקפידה על רכש פריטים שעומדים בכל תקנות איכות הסביבה,
הבטיחות והגהות הן בהגנה על עובדיה והן בהגנה על הסביבה.

רכש פריטים
ירוקים


חברת נשר מקפידה על רכש פריטי שי מעמותות ועסקים חברתיים, בשנת
2015 הוציאה נשר כ- 50,000 ₪ על רכש חברתי.

רכש חברתי


בכל תהליך "בקשה להצעת מחיר" נערך פרוטוקול מסודר של תהליך
פתיחת הצעות המחיר. בחירת הקבלן הזוכה נעשית בתהליך מוסדר תוך
לקיחה בחשבון של פרמטרים כמו מחיר ההצעה , הערכת הקבלנים,
זמינות הקבלנים וכדומה. הסכמי ההתקשרויות מועברים לחתימת מורשי
החתימה בחברה בהתאם לנהלים, קיים סבב אישורי הזמנות במערכות
המידע הארגוניות בהתאם לאופי ההזמנה והיקפה הכספי. כמו כן, מבוצעות
ביקורות פנים באופן שוטף להבטחת תקינות תהליכי ההתקשרויות.

בקרה על
תהליכי
ההתקשרות עם