דוח אחריות תאגידית 2015

אודות
דו"ח 2015

כחלק מגישתה של נשר לגבי התייעלות סביבתית וחברתית, ומתוך מטרה להנגיש את המידע ולאפשר שקיפות בצורה מקצועית ונוחה, דו"ח אחריות תאגידית לשנת 2015 מדווח באופן מקוון. הנתונים הכמותיים מופיעים בטבלאות וגרפים, חלקם מהגרפים הינם "גרפים חיים", כלומר על-ידי לחיצה על הגרפים ניתן לבחור להציג נתונים שונים, המותאמים למחזיקי העניין שלה.

דוח זה מסכם את פעילות
נשר בנושאים סביבתיים,
חברתיים וכלכליים.

אודות הדו"ח

בדוח מדווחים נתונים נכונים לשנה הקלנדארית 2015. על מנת לאפשר השוואה בין שנים, לאתר מגמות ולהציב יעדים עתידיים, משולבים בדוח זה נתונים משנים קודמות.

תקופת הדיווח


הדוח האחרון פורסם בשנת 2015 וסיכם את פעילות נשר לשנים 2013-2014.
עד כה, נשר בחרה לפרסם דוח ציבורי אחת לשנתיים על מנת לעקוב באופן
תקופתי אחר המגמות והתהליכים העיקריים המתרחשים בנשר ובמפעלי
החברה. כעת עוברת נשר לדיווח שנתי דיגיטלי באתר אינטרנט ייעודי. בטווח הזמן שבין הדוחות נעשות פעילויות דיווח שונות למחזיקי
העניין. מידע נוסף בנושא שיח עם מחזיקי עניין ניתן למצוא בפרק .

מחזוריות הדיווח


הנתונים הכמותיים בדוח זה נוגעים לשני מפעלי הייצור של חברת נשר: נשר חיפה ונשר רמלה (כולל מחצבת אבן הגיר הקרובה לו). בדוח זה לא נכללו נתונים לגבי החברות הקשורות: תעשיות מוצרי נייר בע״מ, מ.פ. מחצבים ושיש בע״מ, תעבורה אחזקות בע״מ, וכן מיקור חוץ ומיזמים משותפים הנעשים מחוץ לגבולות שני המפעלים.

גבולות הדיווח


חברת נשר מדווחת על פי עקרונות היוזמה לדיווח גלובלי – The Global Reporting Initiative. זוהי יוזמה בין מגזרית לדיווח סביבתי-חברתי בעסקים, בה שותפים ארגונים חברתיים-סביבתיים וגורמים עסקיים. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר: www.globalreporting.org.

הדוח עומד בדרישות של ה- GRI ,בסטנדרט דיווח G4-core, וכולל התייחסות לנספח מגזרי (GRI sector supplement) של תעשיית הכרייה והמתכות. נכון לדצמבר 2015 התרחשו השינויים הבאים: יציאת חברת CRH מניהול החברה, נשר הרטוב – יציאה מבעלות נשר.

תוכן הדיווח


על מנת לעמוד על המגמות המתרחשות בחברה בכל אחד מנושאי הדיווח, ישנה התייחסות למידע היסטורי. הצגת הנתונים בדוח נעשתה על-פי פרוטוקול GRI, הנהוג בדיווחי החברות השותפות ליוזמה לדיווח גלובלי ברחבי העולם. הנתונים המדווחים הם תוצאה של מדידה ישירה של הנושא הנדון ובהתאם למתודולוגיות החישוב המוגדרות תחת חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם), התשע׳׳ב 2012 (אלא אם צוין אחרת). איסוף המידע נעשה במסגרות פנימיות בחברה על ידי המחלקות הרלוונטיות לנושאי איכות הסביבה, משאבי אנוש והמפעלים המדווחים.

שיטות מדידה


  • עד שנת דיווח זו, נכללו נתוני מפעל נשר הרטוב בדוח, משום שמפעל זה היה תחת בעלותה של חברת נשר. במהלך שנת 2015 נמכר מפעל הר-טוב ליצרן מתחרה, והנתונים המוצגים בדוח זה אינם כוללים את נתוני מפעל הר-טוב.
  • עודכנו נתונים כמותיים בכל התחומים (כלכלי, סביבתי, חברתי).

שינויים בדוח


פיתוח בר-קיימא הינו יעד גלובלי הכולל סוגיות חובקות עולם, החל בעוני וברעב, באבטלה וכלה בסכנות בריאותיות גלובליות, הידלדלות משאבי הטבע, מאבק נגד שינוי האקלים ועוד. בספטמבר 2015 אימצו מדינות העולם מערך של יעדים לחיסול העוני, שמירה על כדור הארץ והבטחת שגשוג לכל, במסגרת תוכנית חדשה לפיתוח בר-קיימא. התוכנית כוללת 17 יעדי הפיתוח , 169 מטרות ספציפיות הנכללות בהם, אותן יש להשיג במהלך 15 השנים הבאות. מטרת היעדים והמטרות היא להניע לפעולה ממשלות, עסקים ואת הציבור הרחב, במהלך השנים הקרובות, בתחומים בעלי חשיבות מכרעת לעתיד האנושות וכדור הארץ. היעדים והמטרות שלובים זה בזה ובלתי נפרדים זה מזה, ומקיימים איזון בין שלושת ההיבטים של פיתוח בר-קיימא: ההיבט הכלכלי, ההיבט החברתי וההיבט הסביבתי.

עסקי הליבה של נשר נוגעים במישרין ליעד מס' 9 - חדשנות בתעשייה ובתשתיות. הפעילות של נשר תומכת גם ביעדים נוספים, המאבק בשינוי האקלים (SDG 13), ייצור וצריכה אחראיים (SDG 12), ערים וקהילות בנות קיימא ויעדים נוספים. נשר בחרה להתייחס ליעדים אלה כחלק מהסוגיות אשר יש להתייחס אליהן בדוח האחריות התאגידית לשנת 2015.

הנושאים המדווחים בדוח זה נבחרו על פי הקריטריונים של ה- GRI, ביניהם קריטריון המהותיות (Materiality). בארגון ה- WBCSD

(World Business Council for Sustainable Development), קיימים מדדים ספציפיים עבור תעשיית המלט, מדדים אלו מקבלים מענה בדוח זה. בנוסף, נשר מדווחת את הפליטות לאוויר על פי המדדים של ה-

(WBCSD - CSI (Cement Sustainability Initiative. בהתאם למדדים מקובלים, מדווחת נשר את הפליטות לטון קלינקר ולטון חומרי מליטה, על מנת לאפשר השוואה עם ביצועי חברות מלט נוספות בעולם.

תוכן העניינים והדגשים המיוחדים נבנו תוך התחשבות בהרכב מחזיקי העניין של נשר, ותוך התייחסות למשובים המתקבלים מהציבור ומהרגולטורים. בהכנת הדוח נעשה שימוש במדדי ביצוע המופיעים בנספח המגזרי (GRI sector supplement) לכרייה ומתכות - הנספח הרלוונטי ביותר ב- GRI עבור נשר, נכון להיום.

במקרה של חברה תעשייתית עם מפעל בקנה מידה עולמי, ניתן דגש על ההשפעות הסביבתיות של החברה, הן ברמה המקומית-ישראלית והן ברמה הגלובלית. גם אמות המידה על פיהן נבחנו ביצועי המפעל נבחרו על פי צרכים אלו.

בכדי לתת מענה מפורט למחזיקי העניין המקומיים, נשר מדווחת בדוח זה על השפעותיה הסביבתיות העיקריות והן נתונים וגרפים מפורטים בדוח על פי המפעלים השונים. עם הפנים לעתיד, הדוח מציג את יעדיה של נשר לטווח הקצר וחזונה לעתיד הרחוק יותר.

נשר מקבלת בברכה משובים ממחזיקי עניין בנוגע לדוח. בשלב זה נשר אינה מעבירה את הדוח לביקורת חיצונית (External Assurance).

דגשים לדיווח

development

  • ד״ר עמית מרמור, סמנכ״ל איכות הסביבה
  • טלפון: 073-2911558 פקס: 073-2911383, דוא״ל: amarmur@nesher.co.il
  • כתובת: החזון 2, ת.ד. 166, רמלה 7210101

איש קשר